اعضا - قاسم میرزایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: قاسم میرزایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای
آشنایی با زبان های برنامه نویسی Fortran، Matlab
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی Feflow، HEC-RAS
:: ::