اعضا - قاسم میرزایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: قاسم میرزایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
سرپرست امور آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی مشگین شهر
مدیر گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی مشگین شهر
استاد مشاور انجمن علمی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی مشگین شهر
:: ::