اعضا - قاسم میرزایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: قاسم میرزایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
تحصیلات دوران مدرسه در شهر اهر و تبریز
مقطع کارشناسی در دانشگاه ارومیه
مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
:: ::