اعضا - راضیه پوردربانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر راضیه پوردربانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای

  Ø توانايي کار با نرم افزارهاي ذيل:

  Ansys

  GIS

  PLC

  Microsoft office

  Matlab

 

  Solid work

  Catia

 

:: ::