اعضا - راضیه پوردربانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر راضیه پوردربانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

  رديف

  مدرك

  رشته

  محل

  سال اخذ

  1

  ديپلم

  رياضي فيزيك

  دبيرستان امامت تبريز

  1378

  2

  كارشناسي

  مهندسی ماشينهاي کشاورزي

  دانشگاه تبريز

  1384

  3

  كارشناسي ارشد

  مهندسی ماشینهای کشاورزی(گرایش مکانيزاسيون کشاورزي)

  دانشگاه تبريز

  1386

  4

  دکتری

  مهندسی ماشینهای کشاورزی(گرایش مکانيزاسيون کشاورزي)

  دانشگاه تبريز

  1391

:: ::