اعضا - راضیه پوردربانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر راضیه پوردربانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

متولد تبریز

   دانش آموخته کارشناسی دانشگاه تبریز در رشته مهندسی ماشینهای ککشاورزی، 1380 تا 1384

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی، 1384 تا 1386

دانش آموخته دکتری دانشگاه تبریز در رشته مکانیزاسیون کشاورزی-کشاورزی دقیق، 1387 تا بهمن 1391

در حال حاضر استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

:: ::