اعضا - عبدالمجید دژم خوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عبدالمجید دژم خوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

طراحی کنترل کننده مرتبه کسری بهینه برای کنترل زاویه گام توربین بادی با در نظر گرفتن مدل احتمالی باد (خاتمه یافته)

:: ::