اعضا - عبدالمجید دژم خوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عبدالمجید دژم خوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
کارشناسی: مهندسی برق - قدرت، دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: مهندسی برق - قدرت، دانشگاه صنعتی شاهزود
دکترا: مهندسی برق - قدرت، دانشگاه صنعتی شاهرود
:: ::