اعضا - هادی غائبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هادی غائبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
 • مباحث برگزیده در انرژی(دکتری)
 • مباحث برگزیده در ترمودینامیک(دکتری)
 • اگسرژی(دکتری)
 • ترمودینامیک پیشرفته(کارشناسی ارشد)
 • انتقال حرارت هدایتی(کارشناسی ارشد)
 • ترمودینامیک 1(کارشناسی)
 • ترمودینامیک 2(کارشناسی)
 • آزمایشگاه ترمودینامیک(کارشناسی)
 • سیالات 1(کارشناسی)
 • سیالات 2(کارشناسی)
 • استاتیک(کارشناسی)
 • طراحی سیستم های تبرید و سردخانه(کارشناسی)
 • توربوماشین(کارشناسی)
 • نیروگاه(کارشناسی)
 • تاسیسات مکانیکی ساختمان(کارشناسی)
 • کارگاه تاسیسات مکانیکی(کارشناسی)
:: ::