اعضا - هادی غائبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هادی غائبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
  • ترموديناميک
  • محیط زیست و توسعه پایدار
  • انرژی­ های تجدیدپذیر
  • بهينه­ سازی انرژی در سيستم­ های حرارتی
  • طراحی مبدل­ های حرارتی
  • طراحی و تحلیل نیروگاه ­ها
  • مدلسازی، شبيه سازی و بهينه سازی فرايندهای انتقال حرارت
:: ::