اعضا - هادی غائبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هادی غائبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
  • ارزيابي خطوط انتقال آب از ديدگاه بهينه­ سازي مصرف انرژي- شركت مديريت منابع آب ايران(خاتمه یافته)
  • مطالعه و امکان­ سنجی استفاده از ظرفیت­ های بخش خصوصی در کاهش هزینه ­های انرژی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل(مطالعه موردی: شهرستان گرمی(- شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل(خاتمه یافته)
  • طراحی سردخانه 8000 تنی سیب زمینی- بخش خصوصی(خاتمه یافته)
  • ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی حالت های مختلف عملیاتی یک سیستم ذخیره سازی انرژی در اکیفر- دانشگاه محقق اردبیلی(خاتمه یافته)
  • تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیکل دو حلقه ای سرمایش و توان با ترکیب سیکل کالینا و تبرید جذبی-دانشگاه محقق اردبیلی(در دست اجرا)
  • تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی و بهینه سازی سیکل تولید سرمایش، گرمایش، و توان جدید-دانشگاه محقق اردبیلی(در دست اجرا)
:: ::