اعضا - هادی غائبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هادی غائبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
 • دانشگاه محقق اردبیلی(1393 تاکنون)
 • دانشگاه مقدس اردبیلی(1395 تاکنون)
 • دانشگاه آزاد تاکستان(1389-1391)
 • دانشگاه علمی-کاربردی ذوب آهن اردبیل(1394-1395)
 • دانشگاه پیام نور اردبیل(94-95)
 • سازمان هوا فضا- تهران (1386-1393)
  • طراحی و ساخت اتاق تست آكوستيك ماهواره
  • طراحي و ساخت دستگاه بارگذاري فشار
  • طراحي و ساخت دستگاه شبيه ساز فشار و جريان سيال
  • طراحي و ساخت كالريمتر خنك شونده با آب جهت اندازه گيري شار حرارتي تشعشعي
  • طراحي و ساخت سیستم تست نشتي مخازن
 • شركت آبسال-تهران(1384-1385)
  • طراحي مدار پنوماتيك دستگاه هاي پرس
 • شركت تبريدكاران-  سازنده دستگاه هاي تهويه مطبوع- تهران(1385)
  • محاسبات بار در سيستم هاي HVAC
:: ::