اعضا - هادی غائبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هادی غائبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
  • Applied Energy
  • Energy
  • International Journal of Refrigeration
  • Applied Thermal Engineering
  • International Journal of Energy Research
  • Sustainable Cities and Society
  • Energy Technology and Management
  • مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
  • مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
  • مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان
:: ::