اعضا - امین کانونی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین کانونی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
  • مجید دکامین، عنوان رساله دکتری: ارزیابی چرخه حیات، ردپای آب و خدمات اکوسیستمی گیاهان زراعی استان اردبیل
  • یاسمن عطایی، عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: کاربرد مدل­های هوشمند و روش منحنی سنجه در برآورد بارمعلق رودخانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز دره­رود، استان اردبیل)
  • نگین سلیمی، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مدیریت و برنامه­ریزی تخصیص بهینه منابع آب در سطح حوضه­ی آبریز با رویکرد تحلیل سناریوها و ‏استفاده از مدل پویایی سیستم
  • زهرا اقبالی لرد، عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: شناسایی مناطق مناسب برای تغذیه­ی مصنوعی با روش­های AHP ، ANP و منطق فازی (مطالعه­ی موردی: دشت اردبیل)
  • مرجان پهلوانی مجدآبادی، عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از نوسانات سطح آب (مطالعه موردی: دشت شیرآمین)
  • فرهنگ فرقان­پرست، عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: شبیه سازی ساختار سه بعدی جریان در تلاقی رودخانه های قوسی
  • سیامک خیاط رستمی، عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره­ای و کلید پیانویی ذوزنقه­ای
:: ::