اعضا - امین کانونی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین کانونی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
 • بهینه­سازی شبکه های انتقال و توزیع آب، دانشگاه محقق اردبیلی- مقطع کارشناسی ارشد
 • مهندسی رودخانه، دانشگاه محقق اردبیلی- مقطع کارشناسی ارشد
 • هیدرولیک مجاری روباز، دانشگاه محقق اردبیلی- مقطع کارشناسی ارشد
 • آمار مهندسی تکمیلی ، دانشگاه محقق اردبیلی- مقطع کارشناسی ارشد
 • مهندسی منابع آب، دانشگاه محقق اردبیلی- مقطع کارشناسی
 • هیدرولیک مجاری روباز، دانشگاه محقق اردبیلی- مقطع کارشناسی
 • طراحی سازه­های آبی ، دانشگاه محقق اردبیلی مقطع کارشناسی
 • طراحی شبکه­های آبرسانی، دانشگاه محقق اردبیلی مقطع کارشناسی
 • برنامه­نویسی کامپیوتر ، دانشگاه محقق اردبیلی مقطع کارشناسی
 • هیدرولوژی کاربردی، دانشگاه محقق اردبیلی مقطع کارشناسی
 • هیدرولوژی مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل-مقطع کارشناسی
:: ::