EN | AR | AZ |

اعضا - امین کانونی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین کانونی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
الف) مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی:
 • کانونی، ا.، هاشمی شاهدانی، س.م. و انوری، ص. 1398. استفاده تلفیقی از آب سطحی و زيرزمینی در تخصیص بهینه آب از سد مخزنی در شرايط كمبود منابع آب (مطالعه موردی: سد مخزنی يامچی، اردبیل). مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(1):59-75. 
 • کانونی، ا.، پوریامنش، م.، نیک­پور م. و فیضی ا. 1396. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری دریچه های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب(مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل). نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 6(12): 1435-1447.
 • کانونی، ا. و آ. عابدی. 1396. ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره­ برداری و مدیریت تحویل آب در شبکه آبیاری یامچی اردبیل. مجله تحقیقات مهندسی سازه ­های آبیاری و زهکشی، 19(71): 113-128.
 • هاشمی شاهدانی، س.م.، صادقی، س. و کانونی، ا. 1394. بهره­ گیري از راهبرد تقسیم خطاي رقوم سطح آب در بهره­ برداري کانال اصلی آبیاري به منظور تحویل عادلانه آب در شرایط کم­ آبی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره 6 جلد9. 883-892.
 • کانونی، ا. م.ج. منعم. 1395. بهینه ­سازی تخصیص و برنامه ­ریزی تحویل آب در شبکه ­های آبیاری. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1. جلد 10. ص: 23-12
 • دکامین، م.، م. برمکی، ا. کانونی، س.ر. موسوی­ مشکینی. 1396. مطالعه اثرات زیست ­محیطی تولید گیاهان روغنی در اردبیل با استفاده از ارزیابی چرخه حیات. نشریه بوم­شناسی کشاورزی. 10(1): 160-174.
 • دکامین، م.، م. برمکی، ا. کانونی، س.ر. موسوی­ مشکینی. 1396. ارزیابی رد پای آب گیاه زراعی سویا در مزارع شهرستان اردبیل. فصل­نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. (در نوبت چاپ)
 • دکامین، م.، م. برمکی، ا. کانونی، س.ر. موسوی­ مشکینی. 1396. ارزیابی اثرات محیط زیستی و رد پای آب گیاه زراعی سویا در مزارع اردبیل. فصل­نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. (در نوبت چاپ).
 • باغانی، ج.، س.ح. صدرقائن، و ا. کانونی. 1386. اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. شماره 4 جلد 8.ص 94-81.
 • کانونی، ا. 1386. ارزیابی راندمان آبیاری جویچه­ای تحت مدیریتهای مختلف در منطقه مغان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.شماره 2 جلد 8 . ص 32-17.
- Pahlevani Majdabadi, M., Rasoulzadeh, A., Kanooni A. and Ahmadzadeh, Gh. 2019. Estimation of Groundwater Recharge Originating from Agricultural Irrigation and Rainfall in Shyramin Plain, Iran. Irrigation and Drainage.
- Dekamin. M., Barmaki, M. and Kanooni, A. 2018. Selecting the best environment friendly oilseed crop by using life cycle assessment, water footprint and analytic hierarchy process methods. Journal of Cleaner Production. 198. 1239-1250.
- Dekamin. M., Barmaki, M. and Kanooni, A. 2018.Cradle to farm gate life cycle assessment of oilseed crops production in Iran. Engineering in Agriculture, Environment and Food. 11(4):178-185.
- Kanooni, A. and M.J. Monem. 2013. Integrated stepwise approach for optimal water allocation in irrigation canals. Irrigation and Drainage 51: 155-166.
- Sepaskhah, A.R., A. Kanooni and M.M. Ghasemi.2003. Estimating water table contributions to corn and sorghum water use.  Agric. Water Manage. 58, 67-79.

ب) مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی و خارجی:
 •  Kanooni, A. 2017. Optimization of Water Allocation and Evaluation of Water Use Efficiency in Moghan Irrigation Network. 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. 16-17 Augest, Ardabil, Iran.
 • Rasoulzadeh, A., S. Asghari, A. Yaghoubi and A. Kanooni.  2009. Effect of cow manure on infiltration and some soil physical properties on a sandy clay loam soil of Ardabil, Iran. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand.
 • Hoseinzadeh, A.A., A. Kanooni and K. Zafarmand. 2006. Study of water stress effects on the quantitative and qualitative characters of new stable potato CVs in Ardabil: I. Effect of water stress on the agricultural characters. The first International Conference on the Theory and Practices in Biological Water Saving (ICTPB) Beijing, Chaina 21-25 May.
 • Kanooni, A. and A.A. Hoseinzade. 2006. Study of water stress effects on the quantitative and qualitative characters of new stable potato CVs in Ardabil: II. Water use efficiency of potato crop under water stressed conditions. The first International Conference on the Theory and Practices in Biological Water Saving (ICTPB) Beijing, Chaina 21-25 May
 • آرامی، ف. و اکانونی. 1396. بررسی توزیع و تخصیص آب شرب شهری با استفاده از مذل برنامه­ریزی منابع آب MODSIM  (مطالعه موردی: شهر اردبیل( شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل. 15 الی 16 شهریور.
 • اورجی، س.، اکانونی، م.ر. نیک­پور و ج. عزیزی­مبصر. 1396. پیش­بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد با استفاده از تحلیل سریهای زمانی)مطالعه موردی: سد مخزنی سبلان و یامچی در استان اردبیل). شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل. 15 الی 16 شهریور.
 • کانونی، ا. 1396 ارزیابی تغییرات کارآیی مصرف آب محصولات عمده زراعی در شبکه آبیاری یامچی در دوره بهره­برداری 91-90 الی 94-93 . اولین کنفرانس بین­المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. اردبیل. ایران. 16 الی 17 آگوست 2017.
  اقبالی لر، ز. ع. رسولزاده، اکانونی، آ. عابدی و ج. عزیزی مبصر. 1396. شناسایی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش فازی AHP .  اولین کنفرانس بین­المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. اردبیل. ایران. 16 الی 17 آگوست 2017.
 • اقبالی لر، ز. ع. رسولزاده، اکانونی، آ. عابدی. 1396. شناسایی مناطق مناسب برای تغذیهی مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP). شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل. 15 الی 16 شهریور.
 • ارسی، م.، اکانونی و ا. اسمعلی عوری. 1395. بررسی و مقایسه روند تغییرات فصلی بارش و دما تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت اردبیل). اولین کنفرانس بین­المللی تغییر اقلیم. تهران. ایران.
 • کانونی، ا.، ی. حسنی و ا. دیندار. 1395. امکان­سنجی و زمینه­های تشکیل بازار آب. دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 2 الی 4 شهریور. اصفهان. ایران.
 • پوریامنش، م. و اکانونی. 1395. ارزیابی عملکرد بهره­برداری از شبکه آبیاری یامچی در تحویل آب بین مصرف­کنندگان توسط شرکتهای بهره­برداری. دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 2 الی 4 شهریور. اصفهان. ایران.
 • جعفرپور، ش.، اکانونی و ا. مکلف­سربند. 1395. بررسی روند تغییرات بارش و دما در ایستگاه سینوپتیک اردبیل با استفاده از آزمون من کندال و تخمینگر شیب سن. ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.1 الی 3 اردیبهشت. سنندج. ایران.
 • صفی­لو، ع.، غ.ر. احمدزاده، اکانونی و ع. رسولزاده. 1394. بررسی کیفیت آب زیرزمینی بااستفاده از دیاگرام ویلکوکس برای مصارف کشاورزی)مطالعه موردی: دشت آذرشهر).چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مردادماه. اردبیل. ایران.
 • جعفرپور، ش.، اکانونی. 1394. سناریوهای تغییراقلیم در گزارش پنجم هیات بین­الدول تغییر اقلیم و مقایسه آن با گزارش قبلی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. 13 و 14 اسفند. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.
 • پوریامنش، م. و اکانونی. 1395. ارزیابی عملکرد بهره­برداری از شبکه آبیاری یامچی در تحویل آب به مصرف­کنندگان توسط تعاونی­های تولیددومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. 13 و 14 اسفند. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.
 • پهلوانی، م.، ع. رسولزاده، اکانونی و غ.ر. احمدزاده. 1394. برآورد مقدار تغذیه طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از مدل RIB (مطالعه موردی، دشت شیرآمین، آذربایجان شرقی). کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در عمران، معماری و شهرسازی. 5 آذر. تهران. ایران.
 • طالبی، ح. و اکانونی. 1393. بررسی مسائل ژئوتکنیک کانال اصلی خداآفرین و راهکارهای علاج­بخشی. اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی. دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
 • کانونی، ا. 1393. تخصیص بهینه آب و سطح زیر کشت محصولات در شرایط محدودیت آب. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. کرج، ایران.
 • کانونی، ا. و م.ج. منعم. 1392. بهینه­سازی تخصیص و ارزیابی کارآیی مصرف آب در شبکه آبیاری و زهکشی مغان. اولین همایش ملی سازه­های آبی و آبیاری. گرگان. ایران.
 • کانونی ا. و م. هادیزاده. 1386. بررسی اثرات باد بر یکنواختی الگوی پاشش آبپاش VYR-155 در آبیاری بارانی. سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج.
 • کانونی، ا. و ب. دهدار. 1386. بررسی اثرات روش آبیاری قطره ای  و آرایش کاشت بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی در اردبیل.  سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج. 
 • اخوان، ک. و اکانونی. 1386. ارزیابی بهره برداری سیستمهای آبیاری تحت فشار در اراضی خصوصی و دولتی استان اردبیل سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج.
 • حیدری،ن.، ا. اسلامی، ع. قدمی فیروزآبادی، اکانونی، م. ا. اسدی، وم.ح. خواجه عبداللهی.1385. كارآيي مصرف آب محصولات زراعي مناطق مختلف كشور( مناطق كرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان). همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی علوم آب
 • کانونی، ا.1384ارزیابی راندمان آبیاری جویچه ای تحت مدیریتهای مختلف در منطقه مغاناولین كارگاه فني آبياري سطحي مكانيزه. کرج. ایران.
 • کانونی، ا.، د. خلیلی، و ش. زندپارسا. 1378. ارائه معادلات پيش بيني رواناب سالانه در حوضه‌هاي فاقد آمار استانهاي فارس و كهكيلويه و بويراحمد.  اولين همايش منطقه‌اي بيلان آب. اهواز- ايران.
:: ::