اعضا - رضا پیل افکن


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا پیل افکن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

نام دانشجو
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1
سیامک منصوری
کمانش غیر خطی پوسته های استوانه ای جدار نازک معیوب از نظر هندسی با ضخامت دیواره متغیر، تحت بارهای مکانیکی و حرارتیکارشناسی ارشد
93/10
2
سهراب ولیزاده
حل عددی معادلات دیفرانسیل با استفاده از تقریب پد تعریف شده بوسیله تابع میتاگ-لفلر
دکتری:: ::