مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها و اخبار
اطلاعیه پذیرفته شدگان مشروط در مقطع دکتری سال 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها

داوطلبان پذیرفته  شده مشروط در مقطع دکتری که تلفنی به آنها اطلاع داده شده است ، از تاریخ 95/5/2 تا تاریخ 95/5/11 جهت تعهد به دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه نمایند. در غیر اینصورت از پذیرفته شدگان ذخیره تعهد بعمل خواهد آمد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=21.1670.8880.fa
برگشت به اصل مطلب