دانشکده فنی و مهندسی- روسای قدیم
روسای قدیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

روسای قدیم دانشکده فنی و مهندسی به ترتیب

 


دکتر بهروز میرزایی

 

AWT IMAGE 

دکتر مصطفی رحیمی

دکتر عبدی اقدم

دکتر ابراهیم عبدی اقدم

دکتر محمدی

دکتر یعقوب محمدی

دکتر حبیبی

دکتر عزیز حبیبی ینکجه

 

دکتر سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد

 

دکتر علی حسین زاده دلیر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=2.536.496.fa
برگشت به اصل مطلب