بایگانی بخش مهندسی مکانیک

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 37 | تعداد کل بازدید های مطالب: 103,194 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای مهدی رسولی‌معجز

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای مهدی رسولی‌معجز دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "بررسی بهبود فرآیند اختلاط دوسیال قابل امتزاج با استفاده از اثرات متقابل سیال و جسم جامد(FSI)"

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای التفات شاهی‌زاده

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای التفات شاهی‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "طراحی و بررسی اثر سیستم انتقال و ذخیره انرژی تابشی در تعدیل شرایط آسایش حرارتی"

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای توحید پریخانی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی آقای توحید پریخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال ۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "ارائه‌ی یک سیکل اصلاح‌شده‌ی کالینا"

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهنام پورکافی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهنام پورکافی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "مطالعه عددی کارایی کلکتور خورشیدی متمرکز با یک پوشش شفاف شکلدار" 

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی ثمره احمدی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی ثمره احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره شبانه   تحت عنوان "تحلیل ترمودینامیکی و بررسی عملکرد استفاده از پیل سوختی برای تولید همزمان"

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی توحید دهقانی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی توحید دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "بررسی فرآیند اختلاط دوسیال قابل امتزاج در یک کانال مینیاتوری با استفاده از روش غیرفعال"

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی کسری رفیعی‌راد

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی کسری رفیعی‌راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه   تحت عنوان"آنالیز ترمودینامیکی یک سیستم تولید چندگانه جدید بر مبنای سیکل GT-MHR" 

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی حامد مصطفائی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی حامد مصطفائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره شبانه تحت عنوان"بررسی پدیده خستگی کم‌چرخه در لوله‌های مستقیم تحت فشار کربنی ساده در اثر بارهای مشابه با اثرات زلزله براساس مدل سختی چابوشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میلاد کاظمی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میلاد کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "بررسی تاثیر ولاستونیت و میکروسیلیس بر دوام بتن در برابر ذوب و انجماد در محیط سولفاته و کلراته"

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سامان ترابی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سامان ترابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "بررسی عددی مدل سختی چابوشی در رفتار انباشتگی کرنش لوله‌های مستقیم از جنس فولاد ضدزنگ تحت اثر ممان‌های دینامیکی"

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی اکبر نعمت‌زاده

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی اکبر نعمت‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان"مطالعه رفتار لوله‌های تحت فشار کربنی ساده با نسبت قطر به ضخامت‌های مختلف براساس مدل سینماتیکی چابوشی در حضور قانون سخت شوندگی ایزوتروپیک" 

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی محمد حجتی‌ منقارپی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی محمد حجتی‌ منقارپی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک ورودی سال۹۴ دوره روزانه   تحت عنوان" بررسی تاثیر نوسانات دما بر روی رفتار شکست بتن آسفالتی نیمه گرم تقویت شده با الیاف طبیعی تحت بارگذاری مود II /I با استفاده از یک نمونه جدید آزمایشگاهی "

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خدیجه هادی پور

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی  خدیجه هادی پور  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  بررسی اثرات محیطی حرارتی روی ارتعاشات آزاد صفحات اریب هدفمند با محرک پیزوالکتریک به روش المان  "

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی داود بابایی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی  داود بابایی  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  مدل سازی جمع شوندگی کرنش در لوله های سه راهی تحت فشار از جنس فولاد ضدزنگ در اثر بارهای دینامیکی براساس مدل سختی چابوشی  " 

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی افسون فلاحی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی  افسون فلاحی  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  مدل سازی سه بعدی روسازی آسفالتی ترکدار تحت بار ترافیکی افقی و عمودی با استفاده از روش اجزا محدود  " 

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای محمد یاهک

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   محمد یاهک  دانشجوی ورودی سال ۹۴ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  استخراج تجربی گستره زمانی آغاز پاشش سوخت با لحاظ ورود کل سوخت هر پاشش فقط به یک سیکل "

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای جاوید پرسیاوش

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   جاوید پرسیاوش  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  طراحی و ساخت پمپ فشار پایین  با محرک احتراقی "

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم فرشته اشرفی حبیب آبادی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم   فرشته اشرفی حبیب آبادی  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  کنترل رفتار دینامیکی تیرهای هدفمند با استفاده از لایه های پیزو الکتریک " .

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احسان جمالی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   احسان جمالی دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان "  استفاده از سیستم ذخیره سازی برای سیکل توان جذبی خورشیدی " .

img_yw_news
یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بابک ملک زاده

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   بابک ملک زاده  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " ارزیابی مدل سختی چابوشی در رفتار تغییر شکل های پیش رونده اتصالات سه راهی از جنس فولاد کربنی تحت اثر بارگذاری سیکلیک" .

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای محمد سعادت

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای   محمد سعادت  دانشجوی ورودی سال ۹۳ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " بهبود تولید توان در یک استخر خورشیدی با گرادیان شوری با استفاده از ترموالکتریک ژنراتور" .

img_yw_news
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای هادی احمدی آلنی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  هادی احمدی آلنی دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " مطالعه شدت کوبش مخلوط های بنزین و گاز طبیعی در نسبت تراکم ۱۰ در موتور پژوهشی CT۳۰۰"

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید باوفا

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  سعید باوفا دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " ارزیابی مدل سختی ترکیبی در جمع شوندگی کرنش در لوله های زانویی تحت فشار در اثر ممانهای دینامیکی خارج از صفحه".

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد شیرعلی وند

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  بهزاد شیرعلی وند دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " ارزیابی مدل سختی ترکیبی بر رفتار تغییر شکل های پیش رونده لوله های زانویی تحت فشار در اثر خمش دینامیکی داخل صفحه" .

img_yw_news
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد فرهنگ

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  بهزاد فرهنگ دانشجوی ورودی سال 92 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تحت عنوان " مقایسه عملکرد موتور در حالت های بنزین سوز و گازسوز ، در نسبت تراکم ثابت و نسبت هم ارزی فقیر در موتور CT300"

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1