بایگانی بخش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ -

اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ -

اساتید دانشکد علوم تربیتی و روانشناسی

http://www.uma.ac.ir/cv.php?cv=1250&mod=scv&slc_lang=fa&sid=1