:: بایگانی بخش کانون فیلم و عکس: ::
:: اکران فیلم - ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ -
:: اکران فیلم - ۱۳۹۱/۱۲/۶ -
:: کانون فیلم و عکس - ۱۳۹۱/۵/۹ -