بایگانی بخش نیاز مخاطب یا نیاز سازمان !

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۱ -

9 نکته درباره آگهی های تبلیغاتی تلویزیون

 9 نکته درباره آگهی های تبلیغاتی تلویزیون   " تبلیغ، رساندن پیام و شناساندن و آگاه کردن از امری و یا چیزی است "