بایگانی بخش اعضای هیات علمی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

دانشکده فنی مهندسی

http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1369

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1376

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

دانشکده ریاضی

http://www.uma.ac.ir/cv.php?cv=1291&mod=scv&slc_lang=fa&sid=1

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1368

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

علوم

body { background-color: #eee; min-height: 100vh; } .bordered { border: solid #ccc 1px; -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; border-radius: 6px; -webkit-box-shadow: 0 1px 1px #ccc; -moz-box-shadow: 0 1px 1px #ccc; box-shadow: 0 1px 1px #ccc; width:100%; } .bordered tr:hover { background: #fbf8e9; -o-transition: all 0.1s ease-in-out; -webkit-transition: all 0.1s ease-in-out; -moz-transition: all 0.1s ease-in-out; -ms-transition: all 0.1s ease-in-out; transition: all 0.1s ease-in-out; } .bordered td, .bordered th { border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc; padding: 3px; text-align: left; } .bordered th { background-color: #dce9f9; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ebf3fc), to(#dce9f9)); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9); background-image: -moz-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9); background-image: -ms-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9); background-image: -o-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9); background-image: linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9); -webkit-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset; -moz-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset; box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset; border-top: none; text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5); } .bordered td:first-child, .bordered th:first-child { border-left: none; } .bordered th:first-child { -moz-border-radius: 6px 0 0 0; -webkit-border-radius: 6px 0 0 0; border-radius: 6px 0 0 0; } .bordered th:last-child { -moz-border-radius: 0 6px 0 0; -webkit-border-radius: 0 6px 0 0; border-radius: 0 6px 0 0; } .bordered th:only-child { -moz-border-radius: 6px 6px 0 0; -webkit-border-radius: 6px 6px 0 0; border-radius: 6px 6px 0 0; } .bordered tr:last-child td:first-child { -moz-border-radius: 0 0 0 6px; -webkit-border-radius: 0 0 0 6px; border-radius: 0 0 0 6px; } .bordered tr:last-child td:last-child { -moz-border-radius: 0 0 6px 0; -webkit-border-radius: 0 0 6px 0; border-radius: 0 0 6px 0; } .bordered img { width:50px; height:50px; border-radius:3px; } گروه فیزیک نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر صدیف احدپور دانشیار فیزیک مرتضی نطاق نجفی استادیار فیزیک جعفر برهانیان دانشیار فیزیک علی توانا استادیار فیزیک فرهاد ذوالفقارپور دانشیار فیزیک ناصر سپهری جوان دانشیار فیزیک یاشار عزیزان کلان درق دانشیار فیزیک یوسف کمالی استادیار فیزیک حسین محمد زاده استادیار فیزیک داود منظوری استادیار فیزیک قادر نجارباشی استادیار فیزیک محمد حمدی پور استادیار فیزیک احد صابر استادیار فیزیک فرهاد ستاری استادیار فیزیک مقصود سعادتی نیاری استادیار فیزیک زهرا عبادی استادیار فیزیک مهسا نوری اصل استادیار فیزیک گروه شیمی نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر حبیب اله اسکندری دانشیار شیمی ماندانا امیری دانشیار شیمی غلامحسن ایمان زاده استاد شیمی ابوالفضل بضاعت پور دانشیار شیمی عزیز حبیبی ینگجه استاد شیمی محمدرضا زمانلو استادیار شیمی داود سیف زاده دانشیار شیمی امیر ناصر شمخالی استادیار شیمی مرجان عابدی استادیار شیمی یعقوب منصوری استاد شیمی فاروق نصیری استاد شیمی مریم خوشکام استادیار شیمی گروه آموزشی زمین شناسی نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر غلامرضا احمدزاده استادیار زمین شناسی - پترولوژی علی لطفی بخش استادیار زمین شناسی - اقتصادی سیده نرگس ساداتی استادیار زمین شناسی - اقتصادی قهرمان سهرابی استادیار زمین شناسی - اقتصادی علیرضا روانخواه استادیار زمین شناسی - پترولوژی گروه آمار و کاربردها نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر مسعود گنجی پروفسور Bayesian Statistical Inference ولی زردشت استادیار Nonparametric Inference and Reliability Theory قادر قاسمی مربی Commutative Algebra مهدی اسماعیلیان استادیار آمارهای ترتیبی دنباله ای صفر پارسی استادیار Statistical Inference and Censored date analysis گروه ریاضیات و کاربردها نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر عبداله برهانی فر استاد ریاضیات کاربردی نعمت اباذری استادیار Differential Geometry حسین عبدل زاده استادیار جبر محمدرضا عبداله پور دانشیار آنالیز جعفر اعظمی دانشیار جبر نسرین اقبالی دانشیار آنالیز کاظم حق نژاد آذر دانشیار Analysis(Harmonic Analysis- operator theory احمد خوجالی استادیار جبر عادل کاظمی دانشیار جبر(تئوری گراف) داریوش لطیفی دانشیار هندسه محمد رضا مطلبی دانشیار آنالیز عباس نجاتی استاد آنالیز احمد یوسفیان دارانی استاد جبر ناصر زمانی استاد جبر کمال بهمن پور استادیار جبر محمد ضارب نیا دانشیار ریاضیات کاربردی نیکروز حیدری استادیار ریاضیات کاربردی گروه علوم کامپیوتر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر محمدباقرفرشباف مقیمی استادیار آنالیز دانیال میری زاده مربی معماری کامپیوتر

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ -

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1380