بایگانی بخش آزمایشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۱ -

کارگاه برق

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ -

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ -

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

img_yw_news
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ -

آزمایشگاه کنترل

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ -

الکترونیک

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ -

 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ -

آز تکنیک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ -

آز مدار منطقی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ -

آز مدار و اندازه گیری