:: بایگانی بخش آزمایشگاه: ::
:: کارگاه برق - ۱۳۹۱/۸/۳ -
:: آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ۱۳۹۱/۷/۱۰ -
:: آزمایشگاه ماشین های الکتریکی - ۱۳۹۱/۲/۲۴ -
:: آزمایشگاه کنترل - ۱۳۹۱/۲/۴ -
:: الکترونیک - ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ -
::   - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ -
:: آز تکنیک - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ -
:: آز مدار منطقی - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ -
:: آز مدار و اندازه گیری - ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ -