:: بایگانی بخش هیات علمی: ::
:: هیئت علمی فنی - ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ -
:: دانشکده کشاورزی مشگین شهر - ۱۳۹۳/۶/۲ -
:: اساتید گروه معارف اسلامی - ۱۳۹۱/۱۰/۴ -
:: معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق - ۱۳۹۱/۱/۲۰ -