:: بایگانی بخش اخبار معاونت: ::
:: راهکارهای اجرایی طرح دانشگاه سبز در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز می شود - ۱۳۹۶/۳/۳۰ -
:: آگهی مزایده حضوری فروش خودرو - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -
:: تغییر اتوماسیون اداری - ۱۳۹۵/۹/۹ -
:: برگزاری اولین جلسه توجیهی راهبران سیستم یکپارچه دیدگاه - ۱۳۹۵/۸/۱۸ -
:: دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب و تمدید دوره مدیریت مدیران غیرهیأت علمی - ۱۳۹۵/۳/۲۶ -
:: برگ جدید مأموریت اداری - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: فرم‌های مورد نیاز در بخش اداری و مالی - ۱۳۹۳/۶/۱۲ -