بایگانی بخش اطلاعیه جلسات دفاع

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

دفاع از رساله در رشته علوم علف های هرز توسط آقای حسین ثابت زنگنه

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

دفاع از رساله در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی توسط خانم نسرین رزمی

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

دفاع از رساله در رشته زراعت - اکو لوژی گیاهان زراعی توسط آقای سید علی رزاقی فرد

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

دفاع از رساله در رشته زراعت - فیزیو لوژی گیاهان زراعی توسط خانم راضیه خلیل زاده

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ -

دفاع از رساله در رشته علوم علف های هرز توسط آقای محمد مهدیزاده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ -

مکان دفاع از پایان نامه ها و رساله ها