:: بایگانی بخش اطلاعیه جلسات دفاع: ::
:: دفاع از رساله در رشته زراعت - اکو لوژی گیاهان زراعی توسط آقای سید علی رزاقی فرد - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: دفاع از رساله در رشته زراعت - فیزیو لوژی گیاهان زراعی توسط خانم راضیه خلیل زاده - ۱۳۹۶/۳/۳ -
:: دفاع از رساله در رشته علوم علف های هرز توسط آقای محمد مهدیزاده - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ -
:: مکان دفاع از پایان نامه ها و رساله ها - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -