:: بایگانی بخش آئین نامه ها: ::
:: آیین نامه اجرایی آموزشهای مجازی دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۵/۴/۱۵ -