:: بایگانی بخش جلسات مجمع اتحادیه  انجمن های علمی: ::
:: برگزاری هجدهمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس - ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ -
:: برگزاری دومین نشست مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی روان‌شناسی و مشاوره ایران - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: نشست مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت - ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ -
:: مجمع تاسیس اتحادیه انجمن های علمی فیزیک - ۱۳۹۴/۱۲/۴ -
:: برگزاری اولین نشست اتحادیه‌ی انجمن های علمی - دانشجویی روباتیک و مکاترونیک به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان - ۱۳۹۴/۱۲/۱ -
:: برگزاری هشتمین نشست دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی و اتحادیه‌ انجمن‌های علمی- دانشجویی ایران - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ -