:: بایگانی بخش جلسات برگزار شده با دانشکده ها: ::
:: جلسه با دانشکده های علوم پایه، علوم ریاضی و علوم تربیتی و روانشناسی - ۱۳۹۴/۱۲/۹ -
:: نشست با دبیران انجمن های علمی دانشکده علوم انسانی - ۱۳۹۴/۱۲/۸ -
:: جلسه مسئولین انجمن های علمی با دبیران دانشکده علوم کشاورزی - ۱۳۹۴/۱۲/۵ -
:: جلسه مسئولین انجمن های علمی با دبیران دانشکده علوم فنی و مهندسی - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -