بایگانی بخش گروه زبان و ادبیات فارسی

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ -

دکتر رامین محرمی

مدیر گروه رشته زبان و ادبیّات فارسی دکتر رامین محرمی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی ایمیل moharami uma.ac.ir سوابق تحصیلی دیپلم: فرهنگ و ادب، دبیرستان امام خمینی شهرستان گرمی،1371. کارشناسی: رشته زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تبریز، 1375. کارشناسی ارشد: رشته زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1378. دکتری: رشته زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران،1385.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴ -

زبان و ادبیات فارسی