:: بایگانی بخش اخبار ریاست: ::
:: دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد - ۱۳۹۴/۸/۱۸ -
:: تجلیل از بازنشستگان دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۴/۷/۱۹ -