:: بایگانی بخش اخبار مدیریت: ::
:: برگزاری جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در خصوص بازدید و ارزیابی دانشکده های دانشگاه - ۱۳۹۶/۲/۲۳ -
:: برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت دانشگاه های آزاد اسلامی استان - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -
:: برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت دانشگاه های فرهنگیان و فنی و حرفه ای استان - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -
:: برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت دانشگاه های پیام نور استان - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ -
:: برگزاری جلسه هیات نظارت و ارزیابی استان با محوریت مؤسسات غیرانتفاعی استان - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -
:: کارگاه آموزشی نحوه تدریس برای اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام برگزار گردید - ۱۳۹۵/۶/۲۴ -
:: کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام برگزار گردید - ۱۳۹۵/۶/۲۳ -
:: شروع ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 94 دانشگاه - ۱۳۹۵/۲/۲۶ -
:: شروع ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94 دانشگاه - ۱۳۹۴/۹/۱۷ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تدریس - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -