:: بایگانی بخش آیین نامه ها و بخشنامه ها: ::
:: کارمند نمونه - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: فرم نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -
:: گزارش مدیریتی برنامه راهبردی دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: طرح جامع آموزش کارکنان - ۱۳۹۴/۴/۱ -