:: بایگانی بخش آگهی ها: ::
:: ثبت نام جهت شرکت در همایش «آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع اطلاعاتی» در دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۵/۹/۳ -
:: شرایط مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری تأسیسات دانشگاه - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ -