بایگانی بخش کارکنان حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ -

معرفی افراد

مهران شیرخانقاه   مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری   تلفن مستقیم : 31505330-045   فکس : 33510135-045   تلفن داخلی : 5330   mehrankhaneghahi@yahoo.com 1 علی حضرتقلی زاده   عامل مالی معاونت   تلفن مستقیم : 31505324 -045    تلفن داخلی : 5324 1 مهدی پیری   کارپرداز معاونت   تلفن مستقیم : 31505325    تلفن داخلی : 5325 2 1 حسین سلیمی     کارشناس مرکز    تلفن مستقیم : 31505326    تلفن داخلی : 5326 2 1 دکتر لطف الله ملکی   کارشناس مدیریت   تلفن مستقیم : 31505327   تلفن داخلی : 5327 2 1 سید محمدرضا اسدی   کارشناس مدیریت   تلفن مستقیم : 31505321   تلفن داخلی : 5321 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2