:: بایگانی بخش اخبار : ::
:: راه اندازی سرویس ایمیل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه - ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ -
:: تجهیز خوابگاههای دانشجویی خودگردان دانشگاه به اینترنت - ۱۳۹۲/۹/۹ -
::   - ۱۳۹۰/۸/۱۰ -
::   - ۱۳۹۰/۸/۱۰ -
::  افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه از 20 مگابیت به 30 مگابیت - ۱۳۹۰/۸/۱۰ -