:: بایگانی بخش بسیج دانشجویی: ::
:: بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاههای مرکز اردبیل در خصوص انتخابات و خلق حماسه سیاسی - ۱۳۹۲/۳/۲۲ -
:: آشنایی با بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۲/۳/۶ -