بایگانی بخش دفترچه تلفن آنلاین دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ -

دفترچه تلفن آنلاین دانشکده

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن اتاق حبیب مارالیان رئیس دانشکده 32715961 شاهین حاجی قهرمانی معاون آموزشی و پژوهشی + مدیر گروه علوم دامی 32715672 اصغر عبادی معاون دانشجویی و فرهنگی+ مدیر گروه: گیاهی- آبیاری و ماشین آلات 32715672 جبرائیل عشایری کارشناس آموزش 32715674 زهرا ارزانی امور فارغ التحصیلان + امور خوابگاه ها 32715674 امین صفری دبیر خانه 32715417 عسگر فخیم کارپردازی و امور اداری 32715418 حمداله روشندل امور تغذیه و مسئول انبار 32715418 حامد خدایی عامل مالی 32715877 زبردست دفتر حراست 32716043 بهبود برزگر فناوری اطلاعات و ارتباطات 32715408 افشار کیانی مسئول کتابخانه و جمعدار اموال 32716042 علی بیدار مسئول و خدمات آزمایشگاه ها 32715418 محمد هاشمی احمد هاشمی الهویردی روحی امیر تقی نژاد محمد پناهی مصطفی قهری نگهبانی 32715673 منوچهر شیری سیامک قضایی مرتضی کامرانی هیات علمی 32715878 وحید واحدی آزاده بوستان یاسر حسینی علی مجتهدین هیات علمی 32715959 محمد حسن زاده هیات علمی 32715418 ابراهیم تقی نژاد عسگر عبادالهی هیات علمی 32715418 علی بیدار فتح اله نصیرزاده صدای پاکدل(راننده تراکتور) راننده 32715673 ابراهیم موسوی آبدارچی و خدمات ساختمان اداری و ساختمان فرهنگی و آموزشی 32715418 نعمت اله آسمند مسئول سالن ورزشی و خدمات فضای سبز محوطه 32715408