بایگانی بخش ریاست دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ -

معرفی ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیع مغان

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت عکس حبیب مارالیان دکتری تخصصی (PHD) کشاورزی سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان