:: بایگانی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
    دانشکده
:
::
:: کسب رتبه اول فرهنگی توسط دانشکده کشاورزی مشگین شهر در بین دانشکده های اقماری - ۱۳۹۶/۵/۱۳ -
:: سایت رایانه ای دانشکده - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -