بایگانی بخش نمی دانستم آن کتاب قرآن است

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ -

و آن صوت هم صوت قرآن، ولی خیلی آرامم کرد...