بایگانی بخش مهندسی عمران

img_yw_news
جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سعیده مومنی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سعیده مومنی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "تحلیل احتمالی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک-فونداسیون-سازه و مدل‌سازی اتصالات"

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهروز اسدی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی بهروز اسدی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۵ دوره روزانه تحت عنوان "بررسی تاثیر نامنظمی‌های مختلف در پلان در خرابی پیش‌رونده‌ی ساختمان‌های با سیستم قاب خمشی"

img_yw_news
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علیرضا اسدپور اردبیلی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی علیرضا اسدپور اردبیلی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "استفاده از مدل‌سازی عددی سه بعدی برای بررسی هیدرودینامیک جریان ناشی از شکست سد"

img_yw_news
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شلاله ذاکری

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شلاله ذاکری دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۰ دوره روزانه  تحت عنوان "ارزیابی فنی و اقتصادی طراحی لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از سیستم جداساز پایه"

img_yw_news
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی الهه شیروند

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی الهه شیروند دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۰ دوره روزانه  تحت عنوان "روش مستقیم طراحی لرزه‌ای براساس تغییر مکان برای دیوارهای برشی"

img_yw_news
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهدی فتحی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مهدی فتحی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "بررسی هیدرودینامیکی الگوی جریان در اطراف آب‌شکن‌های مستقر در مسیرهای قوسی با مدل عددی سه‌بعدی و مدل‌های پیش‌بینی فراکاووشی"

img_yw_news
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نوید ترابی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نوید ترابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۳دوره روزانه   تحت عنوان"استفاده از پردازش تصاویر برای پایش سلامت سازه‌ها" 

img_yw_news
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سمیرا شیخ کلخوران

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سمیرا شیخ کلخوران دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره شبانه تحت عنوان "بررسی خرابی پیش‌رونده در اسکله‌های دریایی"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم ملکی محمود آباد

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی میثم ملکی محمود آباد دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره روزانه  تحت عنوان "ارزیابی قابلیت اعتماد عملکرد لرزه ای سازه‌های بهسازی شده"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سکینه قاضی جهانی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سکینه قاضی جهانی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره شبانه تحت عنوان "آنالیز احتمالی لرزه‌ای ساختمان‌های دارای طبقات زیر زمین"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع رساله دکترای جناب آقای نهمت خدائی

جلسه‌ی دفاع رساله دکترای جناب آقای نهمت خدائی دانشجوی دوره دکترای رشته‌ی مهندسی عمران گرایش سازه ورودی سال ۹۱ دوره روزانه  تحت عنوان "کنترل غیرفعال ساختمان‌های بلند در مقابل باد با ترکیب روش‌های مگاساب کنترل‌شده و سیستم رویه ثانویه"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شهاب حسن خانی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شهاب حسن خانی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره روزانه تحت عنوان "مطالعه آزمایشگاهی بهینه سازی هیدرولیکی و اقتصادی سرریز کلید پیانویی ذوزنقه‌ای"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی اشکان بنی‌خدمت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی اشکان بنی‌خدمت دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه تحت عنوان "مدیریت تخصیص بهینه منابع آب و خاک در سطح حوزه آبریز با رویکرد کمی و کیفی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی : سد سفید رود)"

img_yw_news
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سید مسعود میر یوسفی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی سید مسعود میر یوسفی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره شبانه  تحت عنوان "بررسی عملکرد قاب خمشی فولادی تحت اثر آتش‌سوزی"

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی زهرا نظری

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی زهرا نظری دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره روزانه  تحت عنوان "بررسی اثر موقعیت حسگرها برای شناسایی آسیب در سازه"

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی اشکان بنی‌خدمت

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی اشکان بنی‌خدمت دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه ط تحت عنوان "مدیریت تخصیص بهینه منابع آب و خاک در سطح حوزه آبریز با رویکرد کمی و کیفی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی : سد سفید رود)"

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مرجان علیزاده

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مرجان علیزاده دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۲ دوره روزانه  تحت عنوان "آنالیز حساسیت پارامتر‌های موثر بر عمق آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از مدل هوشمند"

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی وحید حاتمی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی وحید حاتمی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره شبانه  تحت عنوان "بررسی ساختار آشفتگی ناشی از شرایط توپوگرافی در جریان کم عمق با روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ"

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی ابوالفضل سلیمانی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی ابوالفضل سلیمانی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "سنجش میرایی سازه با استفاده از آنالیز مودال تجربی"

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شاهین صیامی بهدائی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شاهین صیامی بهدائی دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۴ دوره روزانه ط تحت عنوان "ارائه‌ی مدل و تحلیل ریسک، به منظور پیش‌بینی احتمال گسیختگی شیب‌های سنگی"

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نرمین قدیمی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نرمین قدیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۴دوره روزانه تحت عنوان " تاثیر آلاینده‌های آلی بر پارامتر‌های خاک رسی ماسه دار"

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شیوا رحمانی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی شیوا رحمانی ایوریق دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۴ دوره روزانه  تحت عنوان "بررسی خزش خاک رس مسلح شده تحت چرخه ذوب و انجماد"

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نسیم ایزدی منش

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نسیم ایزدی منش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۴دوره شبانه تحت عنوان"مقایسه رفتار پایداری استاتیکی چلیک کش بستی مدولار و چلیک مشبک"

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی صنم حسن‌زاده

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی صنم حسن‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۴دوره روزانه تحت عنوان "بررسی و مقایسه‌ی خصوصیات خاک دست‌خورده و دست‌نخورده با استفاده از روش پردازش تصویر‌"

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نسیم صمدی

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی نسیم صمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۴دوره روزانه  تحت عنوان "اثر مشخصات زلزله در میرایی سازه یک درجه آزادی معادل با لحاظ اندرکنش خاک و سازه"

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع رساله‌ی تحصیلی هادی صفری

جلسه‌ی دفاع رساله‌ی تحصیلی هادی صفری دانشجوی دکتری رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال۹۱ دوره روزانه تحت عنوان "شناسایی آسیب در سازه‌های فضاکار گنبدی دولایه"

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مائده زمانی‌قلعه‌بین

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه تحصیلی مائده زمانی‌قلعه‌بین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران ورودی سال ۹۳ دوره شبانه  تحت عنوان "مطالعه عددی خرابی پیش‌رونده در ساختمان‌های بتن مسلح با قاب خمشی متوسط"

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای ساسان تیمور مقدم

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای ساسان تیمور مقدم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۴  تحت عنوان " مقطع بهینه تیرهای همبند در سیستم دیوار برشی همبسته"

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی شعبانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی شعبانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۴  تحت عنوان " بررسی و مقایسه تحلیل پل های راه با آیین نامه های مختلف بارگذاری" .

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدمحمد موسوی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدمحمد موسوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۴  تحت عنوان " بررسی تنش های حرارتی سدهای بتنی با استفاده از تحلیل های احتمالی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای رجب زمانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای رجب زمانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی رفتار پل های معلق پیاده رو در برابر باد " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم ستاره فرهنگ

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم  ستاره فرهنگ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی ورودی سال ۹۳ تحت عنوان " بررسی مکانیک شکست سد در سدهای بتنی وزنی با استفاده از تحلیل احتمالی".

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سمیه زارع صادق

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم  سمیه زارع صادق  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲ تحت عنوان " تعیین نیروی جانبی غالب وارد بر ساختمان ها " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سحر موسی نژاد جدی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سحر موسی نژاد جدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " مدلسازی رفتاری خاک با استفاده از قوانین ترمودینامیک " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمدعلی اکبری رسا

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمدعلی اکبری رسا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی تحلیلی پاسخ دینامیکی تیر جدار نازک تیموشتکو تحت بار قطعی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علیرضا لسانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علیرضا لسانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی عملکرد سیستم کنترل ترکیبی جداساز لرزه ای - میراگر ویسکوز نیمه فعال " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم شیما صادق زاده

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم شیما صادق زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " تاثیر چرخه ذوب و انجماد  بر خاک رسی الیاف دار در آزمایش سه محوری " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم زارع آقبلاغ

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم زارع آقبلاغ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی اثر اندرکنش خاک - فونداسیون - سازه، نوع خاک و اتصالات بر رفتار قاب های خمشی فولادی " .

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم مرادی چناری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم مرادی چناری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی عددی رفتار تیرهای بتنی مسلح شده با میلگرد FRP و تیرهای بتن مسلح معمولی تحت بار سیکلی " .

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای وحید لطفی دودران

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای وحید لطفی دودران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " طراحی سیستم کنترل غیرفعال برای کاهش خرابی پیشرونده " .

img_yw_news
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای شهرام براک

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای شهرام براک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی نفوذپذیری بتن سبک حاوی لیکاپرلیت و نانو سیلیس در محیط کلرات".

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم آرزو نوری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم آرزو نوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " بررسی رفتار خزشی خاک های مخلوط شده با نانو سیلیس در شرایط آزمایشگاهی " .

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مولود دهری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مولود دهری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۱  تحت عنوان " عملکرد جاذب ارتعاش ستون مایع نیمه فعال در کنترل پاسخ سازه های غیر خطی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم پرچمی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم پرچمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " ارزیابی اثر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد سازه های فولادی کنترل شده به وسیله جرم های میراگر " .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم کبری نعیم

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم کبری نعیم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۱  تحت عنوان " مقایسه اثر سیستم های میراگر جرمی تنظیم شونده و میراگر سیال تنظیم شونده در عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند " .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای جلال نیازی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای جلال نیازی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۱  تحت عنوان " مطالعه ی هیدرولیک سر ریزهای جانبی کنگره ای انحنا دار در پلان با استفاده از مدل سه بعدی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد کریمی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد کریمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " طراحی و ساخت محرک هارمونیک برای آنالیز مودال تجربی" .

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمد دشتی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمد دشتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " بررسی تاثیر ضریب نامعینی سازه در عملکرد لرزه ای سازه ها".

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مرتضی قهرمانی کلخورانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مرتضی قهرمانی کلخورانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " توسعه مدل احتمالاتی یک درجه آزادی جهت ارزیابی خطر لرزه ای سازه های فولادی " .

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مسعود خالقی نوروزی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مسعود خالقی نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " آنالیز احتمالاتی پاسخ دینامیکی سازه ها با لحاظ عدم قطعیت در ارتعاشات ورودی "

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه صفرزاده

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه صفرزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال 92  تحت عنوان " ارزیابی کارایی لرزه ای سیستم جداگر لرزه ای چندگانه "

img_yw_news
شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای هادی جعفرنژاد نصرآبادی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  هادی جعفرنژاد نصرآبادی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال 92  تحت عنوان " پالایش سلامتی سازه ها با استفاده از پاسخ دینامیکی"

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بابک شیری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بابک شیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " بررسی رفتار لوله های فولادی دوجداره پر شده با بتن "

img_yw_news
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای میرمصباح سینایی شریفی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای میرمصباح سینایی شریفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " پیش بینی پارامتر تنش موثر خاک های غیر اشباع در تنش قائم ویژه متفاوت با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک ".

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد نوروزی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " مدلسازی عددی جریان روی سرریز کلید پیانویی انحنادار در پلان با استفاده از مدل عددی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی علا

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی علا دانشجوی ورودی سال 90 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی (SMA) " . 

img_yw_news
شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید حاجی محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید حاجی محمدی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - خاک و پی تحت عنوان "بررسی منحنی تنش - کرنش و تراکم خاک های اطراف شمع ها به وسیله انفجار زیر سطحی  " 

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای شهزاد انبیر

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای شهزاد انبیر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با تغییر نوع همگرایی یا واگرایی سیستم مهاربندی در ارتفاع سازه "

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مینا غفارزاده ملاباشی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مینا غفارزاده ملاباشی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " ارزیابی اقتصادی اعمال ضوابظ طرح لرزه ای مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ایران در طراحی سازه های فلزی "

img_yw_news
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم کبری عاقبتی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم کبری عاقبتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " بررسی قابلیت میراگرهای ویسکوز مایع در بهسازی لرزه ای قابهای بتن مسلح "

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم پرورش

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم پرورش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " طراحی مکانیزم نیمه فعال ستون مایع میراگر چندگانه برای سازه های غیر خطی"

img_yw_news
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای داود ولی نژاد ثمرین

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای داود ولی نژاد ثمرین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " ارزیابی قابلیت سیستم های کنترل غیرفعال "

img_yw_news
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای میثم باقری پور اصیل

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای میثم باقری پور اصیل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه تحت عنوان " بررسی گسیختگی پیش رونده ی ناشی از بارگذاری انفجاری در قاب های خمشی فولادی"

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مهدی محمودی ثانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مهدی محمودی ثانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه تحت عنوان " بررسی عملکرد لرزه ای سیستم قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی در طبقات تحتانی و دیوار برشی فولادی در طبقات فوقانی "

img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مینا صادقلو

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مینا صادقلو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه تحت عنوان " تعیین پیکربندی بهینه برای دیوار برشی همبند "

img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی باقرخانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی باقرخانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " طراحی بهینه و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میراگر MR در سازه ها "

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سینا بخشی نژاد

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سینا بخشی نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " طراحی سیستم کنترل نیمه فعال با سختی متغیر برای سازه های غیر خطی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای جعفر جعفرزاده

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای جعفر جعفرزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه تحت عنوان " مدل سازی و تحلیل غیر خطی ساختمانهای بنایی غیر مسلح و بررسی روش های مقاوم سازی آنها "

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای فردین رحمانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای فردین رحمانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " مقایسه عملکرد لرزه ای سیستم قاب خمشی فولادی ویژه با سیستم قاب مهاربندی شده ".

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم آقا علی زاده پیراقوم

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم آقا علی زاده پیراقوم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " تخمین پاسخ لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع با عقب نشینی در پلان " .

img_yw_news
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مینا وکیلی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مینا وکیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " مقایسه روش طراحی ضرایب بار و مقاومت با روش طراحی تنش مجاز در سازه های فولادی"

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مهدی شادمند

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مهدی شادمند دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه تحت عنوان " تاثیر املاح شیمیایی بر دوام بتن در شبکه های آبیاری و زهکشی ".

img_yw_news
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی محبوبی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی محبوبی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه تحت عنوان " استفاده از روش انرژی جهت تهیه ی طیف ظرفیت در روش پوش اور "

img_yw_news
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای عیسی حسین زاده

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای عیسی حسین زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه تحت عنوان " اثر انفجار بر سد خاکی "

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای رضا اشراقی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای رضا اشراقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " تاثیر جداگر هسته سربی در پل ها "

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید شفق نیا

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید شفق نیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " بررسی تاثیر میکرو سیلیس و نانو سیلیس بر خواص مقاومتی و دوام بتن سبک حاوی سبکدانه های لیکا و پرلیت در محیط سولفاته "

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای اصغر رحیمی

جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای اصغر رحیمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " ارزیابی و بهینه سازی لرزه ای سازه های بتنی دوبلکسی با سیستم قاب خمشی "

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بابک نصیری

جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای بابک نصیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " ارزیابی و بهینه سازی لرزه ای سازه های بتنی نا منظم در ارتفاع از نوع اختلاف تراز با سیستم جانبی دیوار برشی". 

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ -

جلسه ی دفاع پایان نامه تحصیلی آقای علی رضا فلاح

جلسه ی دفاع پایان نامه تحصیلی آقای علی رضا فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی عمران - زلزله تحت عنوان " کنترل ارتعاشات لرزه ای سازه های غیرخطی با استفاده از مکانیسم ستون مایع میراگر نیمه فعال".

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱ -

جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای مهدی رضوی

جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای مهدی رضوی ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-زلزله .