بایگانی بخش مهندسی عمران

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی شعبانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علی شعبانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۴  تحت عنوان " بررسی و مقایسه تحلیل پل های راه با آیین نامه های مختلف بارگذاری" .

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدمحمد موسوی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سیدمحمد موسوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۴  تحت عنوان " بررسی تنش های حرارتی سدهای بتنی با استفاده از تحلیل های احتمالی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای رجب زمانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای رجب زمانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی رفتار پل های معلق پیاده رو در برابر باد " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم ستاره فرهنگ

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم  ستاره فرهنگ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی ورودی سال ۹۳ تحت عنوان " بررسی مکانیک شکست سد در سدهای بتنی وزنی با استفاده از تحلیل احتمالی".

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سمیه زارع صادق

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم  سمیه زارع صادق  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲ تحت عنوان " تعیین نیروی جانبی غالب وارد بر ساختمان ها " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سحر موسی نژاد جدی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم سحر موسی نژاد جدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " مدلسازی رفتاری خاک با استفاده از قوانین ترمودینامیک " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمدعلی اکبری رسا

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمدعلی اکبری رسا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی تحلیلی پاسخ دینامیکی تیر جدار نازک تیموشتکو تحت بار قطعی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علیرضا لسانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای علیرضا لسانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی عملکرد سیستم کنترل ترکیبی جداساز لرزه ای - میراگر ویسکوز نیمه فعال " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم شیما صادق زاده

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم شیما صادق زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " تاثیر چرخه ذوب و انجماد  بر خاک رسی الیاف دار در آزمایش سه محوری " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم زارع آقبلاغ

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم زارع آقبلاغ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی اثر اندرکنش خاک - فونداسیون - سازه، نوع خاک و اتصالات بر رفتار قاب های خمشی فولادی " .

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم مرادی چناری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم مرادی چناری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی عددی رفتار تیرهای بتنی مسلح شده با میلگرد FRP و تیرهای بتن مسلح معمولی تحت بار سیکلی " .

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای وحید لطفی دودران

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای وحید لطفی دودران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " طراحی سیستم کنترل غیرفعال برای کاهش خرابی پیشرونده " .

img_yw_news
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای شهرام براک

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای شهرام براک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۳  تحت عنوان " بررسی نفوذپذیری بتن سبک حاوی لیکاپرلیت و نانو سیلیس در محیط کلرات".

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم آرزو نوری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم آرزو نوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " بررسی رفتار خزشی خاک های مخلوط شده با نانو سیلیس در شرایط آزمایشگاهی " .

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مولود دهری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مولود دهری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۱  تحت عنوان " عملکرد جاذب ارتعاش ستون مایع نیمه فعال در کنترل پاسخ سازه های غیر خطی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم پرچمی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم مریم پرچمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " ارزیابی اثر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد سازه های فولادی کنترل شده به وسیله جرم های میراگر " .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم کبری نعیم

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم کبری نعیم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۱  تحت عنوان " مقایسه اثر سیستم های میراگر جرمی تنظیم شونده و میراگر سیال تنظیم شونده در عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند " .

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای جلال نیازی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای جلال نیازی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۱  تحت عنوان " مطالعه ی هیدرولیک سر ریزهای جانبی کنگره ای انحنا دار در پلان با استفاده از مدل سه بعدی " .

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد کریمی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بهزاد کریمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " طراحی و ساخت محرک هارمونیک برای آنالیز مودال تجربی" .

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمد دشتی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای احمد دشتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " بررسی تاثیر ضریب نامعینی سازه در عملکرد لرزه ای سازه ها".

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مرتضی قهرمانی کلخورانی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مرتضی قهرمانی کلخورانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " توسعه مدل احتمالاتی یک درجه آزادی جهت ارزیابی خطر لرزه ای سازه های فولادی " .

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مسعود خالقی نوروزی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای مسعود خالقی نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال ۹۲  تحت عنوان " آنالیز احتمالاتی پاسخ دینامیکی سازه ها با لحاظ عدم قطعیت در ارتعاشات ورودی "

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه صفرزاده

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه صفرزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران ورودی سال 92  تحت عنوان " ارزیابی کارایی لرزه ای سیستم جداگر لرزه ای چندگانه "

img_yw_news
شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای هادی جعفرنژاد نصرآبادی

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  هادی جعفرنژاد نصرآبادی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال 92  تحت عنوان " پالایش سلامتی سازه ها با استفاده از پاسخ دینامیکی"

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ -

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بابک شیری

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای بابک شیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " بررسی رفتار لوله های فولادی دوجداره پر شده با بتن "

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1