:: بایگانی بخش نهمین دوره: ::
:: ضیافت اندیشه قرآنی اساتید 1392 - ۱۳۹۲/۶/۱۰ -