بایگانی بخش معرفی آزمایشگاه های دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

 هزینه آنالیز xrd

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

XRD

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ -

DRS

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ -

FTIR

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

 

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

هزینه

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

طیف سنجی بازتابشی انتشاری

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

SEM

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

نمونه عکس های SEM