:: بایگانی بخش معرفی آزمایشگاه های دانشکده: ::
::  هزینه آنالیز xrd - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ -
:: XRD - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ -
:: DRS - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ -
:: FTIR - ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ -
::   - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: هزینه - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: طیف سنجی بازتابشی انتشاری - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: SEM - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: نمونه عکس های SEM - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -