بایگانی بخش سمینار گروه آموزشی زیست شناسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم سعادتی

خانم سعادتی شرفه دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش علوم جانوری مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 23/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم میری کمک

خانم میری کمک دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش علوم جانوری مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 عصر روز چهار شنبه  مورخ 10/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم صفی خانی

خانم صفی خانی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش علوم جانوری مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خوددر ساعت 11 صبح روز یکشنبه  مورخ 7/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم حلقومی

خانم حلقومی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 عصر روز سه شنبه  مورخ 2/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم آران

خانم آران دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی   مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  10 صبح  روز یک شنبه  مورخ 31/6/92  می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم شرقی

خانم شرقی امینجان دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی   مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 عصر روز سه شنبه  مورخ 2/7/92  می‌باشد ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای نهتانی

آقای نهتانی  دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 عصر روز چهار شنبه  مورخ 27/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم بنی ابراهیم

خانم بنی ابراهیم دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  14 عصر  روز شنبه  مورخ 30/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مقری

خانم الهام مقری دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  8 صبح  روز یک شنبه  مورخ 31/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای وحیدی پور

آقای وحیدی پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهیمجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت30/8   صبح روز دو شنبه  مورخ 25/6/92 می‌باشد. (لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم محدث نیا

خانم محدث نیا دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی ورودی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  15  عصر روز دو شنبه  مورخ 25/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم یگانه پهلوانلو

خانم یگانه پهلوانلو دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  8 صبح  روز یکشنبه  مورخ 26/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم روانسالار

 خانم آمنه روانسالار دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی   مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  14  عصر روز دو شنبه  مورخ 25/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم نوروزی

خانم منصوره نوروزی  دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 عصر روز دو شنبه مورخ 92/4/18 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم کوشایی

خانم مینا کوشایی نیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش علوم جانوری  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  9 روز دو شنبه مورخ 20/12/91 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

خانم رباب حسن وند جمادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش سلولی مولکولی  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  11روز دو شنبه مورخ 12/12/91  می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

آقای فردین نوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش علوم جانوری مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 روز شنبه مورخ 20/12/91 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مریم محمدی زرگر  دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش علوم جانوری  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 روز شنبه مورخ 19/12/91 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 خانم فریبا گودرزی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 9 روز دو شنبه مورخ 7/12/91 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

خانم حوریه علی اکبری مجد دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  15 روز دو شنبه مورخ 7/12/91  می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 آقای کمال عزیزی بارجینی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 2/12/91 می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

خانم سیده مریم حسینی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 30/14 روز دو شنبه مورخ 7/12/91 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 خانم زهرا حمیدزاده مقدم  دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 29/11/91  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)