بایگانی بخش سمینار گروه آموزشی فیزیک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای صفری

 آقای صفری دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ایی  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 30/14 عصر روز دوشنبه مورخ 22/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم خداشهری

خانم مظلوم خداشهری دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش بنیادی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 عصر روز یک شنبه مورخ 14/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای غائبی

آقای میثم غائبی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته‌ایی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 عصر روز یکشنبه مورخ 7/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رحمت نظام آباد

آقای رحمت نظام آباد دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش بنیادی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 10 عصر روز شنبه مورخ 6/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رضایی

آقای رضایی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش بنیادی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 عصر روز دوشنبه مورخ 15/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم گلنازی

خانم گلنازی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش بنیادی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 عصر روز سه شنبه مورخ 16/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم حسن پور

خانم سیده الهه حسن پور دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش بنیادی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 عصر روز یکشنبه مورخ 21/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای عشورنژاد

آقای عشورنژاد دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ای مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود درساعت 30/11 صبح روز یکشنبه مورخ 24/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم واسع

خانم عاطفه واسع مصلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ای مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 5/11 صبح روز دوشنبه مورخ 25/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم رنجبری

خانم سحر رنجبری میل آغاردان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ای مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 عصر روز یکشنبه مورخ 24/6/92 می‌باشد( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای ولی نژاد

آقای حسن ولی نژاد  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ای مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 عصر روز شنبه مورخ 23/6/92  می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم هاجر فرخی

خانم هاجر فرخی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ای مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15عصر روز چهارشبنه مورخ 13/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای اسمعیل زاده کیوی

 آقای سینا اسمعیل زاده کیوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش  هسته ای مجاز به دفاع از پایان‌نامه/ رساله‌ی خود در ساعت 30/11عصر روز یکشنبه مورخ 27/5/92 می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای قلی پوری

آقای مسعود قلی پوری  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش نظری مجاز به دفاع از پایان‌نامه/ رساله‌ی خود در ساعت 30/14 عصر روز یکشنبه مورخ 19/3/92  می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم رنجبریان

خانم سعیده رنجبریان ایری علیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش نظری- بنیادی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  15 روز دوشنبه مورخ 29/2/92 می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ -

سمینار هفتگی فیزیک توسط دکتر توانا

شرکت کنندگان در این سمینار پس از مروری بر مفهوم عمومی خطا، با چگونگی تخمین آن در تجربه و محاسبه و همچنین با برخی آزمون های آماری آشنا می شوند.

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زارعی

خانم رقیه زارعی ایلخچی علیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ای مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  15 روز دوشنبه مورخ 20/12/91 می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

آقای سید محمد طبا طبایی  دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ای  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت  15 روز سه شنبه مورخ 8/12/91 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 آقای کریم سلیمی ننه کران دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی فیزیک گرایش هسته ای مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 24/11/91 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)