:: بایگانی بخش سمینار گروه آموزشی فیزیک: ::
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای صفری - ۱۳۹۲/۷/۱۷ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم خداشهری - ۱۳۹۲/۷/۱۴ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای غائبی - ۱۳۹۲/۷/۷ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رحمت نظام آباد - ۱۳۹۲/۷/۷ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رضایی - ۱۳۹۲/۷/۷ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم گلنازی - ۱۳۹۲/۷/۱ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم حسن پور - ۱۳۹۲/۶/۲۵ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای عشورنژاد - ۱۳۹۲/۶/۲۳ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم واسع - ۱۳۹۲/۶/۱۹ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم رنجبری - ۱۳۹۲/۶/۱۹ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای ولی نژاد - ۱۳۹۲/۶/۱۹ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم هاجر فرخی - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای اسمعیل زاده کیوی - ۱۳۹۲/۵/۲۳ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای قلی پوری - ۱۳۹۲/۳/۱۸ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم رنجبریان - ۱۳۹۲/۲/۲۸ -
:: سمینار هفتگی فیزیک توسط دکتر توانا - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ -
:: دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زارعی - ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ -
:: دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد - ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ -