:: بایگانی بخش سمینار گروه آموزشی شیمی: ::
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مراد - ۱۳۹۲/۷/۲۱ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای نوری - ۱۳۹۲/۷/۱۷ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم سیدنوروزیان - ۱۳۹۲/۷/۱۷ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رحیم زاده - ۱۳۹۲/۷/۱۴ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم رحیمی - ۱۳۹۲/۷/۸ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم اسدپور جوقانی - ۱۳۹۲/۷/۷ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم راشدی - ۱۳۹۲/۷/۷ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم قاسم پور - ۱۳۹۲/۷/۱ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم شهبازی رز - ۱۳۹۲/۷/۱ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مرتضوی - ۱۳۹۲/۷/۱ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم فصاحتی - ۱۳۹۲/۶/۱۹ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم لیلا حامد سلطانی - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم شبنم میرزاقلی پور - ۱۳۹۲/۵/۲۹ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رحیمی - ۱۳۹۲/۳/۶ -
:: جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای ابوقداره نسب - ۱۳۹۲/۲/۳۱ -
:: دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بغدادی - ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ -
:: دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم قنبری - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ -
:: دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد - ۱۳۹۱/۱۲/۹ -
:: دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد - ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ -