بایگانی بخش سمینار گروه آموزشی شیمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مراد

خانم مراد دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش شیمی تجزیه ورودی  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 29/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای نوری

آقای نوری دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش شیمی فیزیک مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود خود در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 22/7/92  می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم سیدنوروزیان

خانم سیدنوروزیان دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش شیمی آلی  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 16/7/92  می‌باشد ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رحیم زاده

آقای رحیم زاده هلق دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش شیمی فیزیک  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 23/7/92  می‌باشد.  ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم رحیمی

خانم کبری رحیمی دیبکی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش شیمی آلی   مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 9/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم اسدپور جوقانی

خانم اسدپور جوقانی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش شیمی فیزیک مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 8/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم راشدی

خانم راشدی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش شیمی تجزیه  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خودساعت 11 صبح روز چهار شنبه مورخ 10/7/92  می‌باشد. . ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم قاسم پور

خانم قاسم پور دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 13 عصر روز سه شنبه مورخ 9/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم شهبازی رز

خانم شهبازی رز دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود درساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 2/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مرتضوی

خانم مرتضوی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش آلی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1/7/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم فصاحتی

خانم فاطمه فصاحتی کرده ده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 26/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم لیلا حامد سلطانی

خانم لیلا حامد سلطانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 عصر روز یک شنبه مورخ 3/6/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم شبنم میرزاقلی پور

خانم شبنم میرزاقلی پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 3/6/92 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای رحیمی

آقای آزاد رحیمی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 15 عصر روز دو شنبه مورخ 6/3/92  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای ابوقداره نسب

آقای حسام الدین ابوقداره نسب دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 عصر روز دو شنبه مورخ 6/3/92 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بغدادی

آقای محمد بغدادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 23/12/91  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم قنبری

خانم مینا قنبری سقرلو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش آلی مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 14 یکشنبه مورخ21/12/91 می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

خانم شیدا نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 11 یکشنبه مورخ 13/12/91  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 خانم زمانه گودرزی دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 10 روز چهار شنبه مورخ 9/12/91  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 خانم مهناز مردیان دانشجوی مقطع کار شناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش شیمی فیزیک  مجاز به دفاع از پایان‌نامه / رساله‌ی خود در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 2/12/91  می‌باشد. ( لینک چکیده دفاعیه در متن خبر)