بایگانی بخش گروه آموزشی فیزیک

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ -

معرفی اعضای هیئت علمی

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

چارت دروس و سرفصل ها

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

سرفصل و چارت دروس

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

آزمایشگاه های گروه

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

رشته های گروه آموزشی فیزیک

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

دانشجویان دوره دکترای گروه آموزشی فیزیک

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

مدیران پیشین گروه

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

اهداف و ماموریت های گروه آموزشی فیزیک

img_yw_news
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ -

تاریخچه گروه آموزشی فیزیک